Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 285 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
2 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
3 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
4 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
5 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
6 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
7 Thủ tục giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ​- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, phòng Lao động – TB&XH cấp huyện.
8 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
10 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
11 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
12 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
13 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
14 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
15 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
16 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
17 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
18 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
19 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
20 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
21 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
22 Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
23 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
24 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông Internet Ủy ban nhân dân huyện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
25 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Viễn thông Internet Ủy ban nhân dân huyện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
26 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông Internet Ủy ban nhân dân huyện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
27 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông Internet Ủy ban nhân dân huyện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
28 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản UBND cấp huyện UBND cấp huyện
29 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản UBND cấp huyện UBND cấp huyện
30 Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ. Phòng Nội vụ.
31 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường THCS tư thục Giáo dục đào tạo hủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
32 Cấp giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
33 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
34 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
35 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Tư pháp
36 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.
37 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
38 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
39 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
40 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
41 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
42 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
43 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
44 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
45 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
46 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
47 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
48 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
49 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
50 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
51 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng UBND huyện Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện
52 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng UBND huyện Cơ quan quản lý quy hoạch huyện
53 Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Hạ tầng đô thị UBND huyện UBND huyện
54 Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Môi trường, Đất đai UBND cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
55 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
56 Thủ tục tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
57 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
58 Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
59 Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện khen thưởng thành tích theo đợt, chuyên đề Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
60 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
61 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản Phòng Văn hóa-Thông tin Phòng Văn hóa-Thông tin
62 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản Phòng Văn hóa-Thông tin Phòng Văn hóa-Thông tin
63 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
64 Cho phép trường trung học sơ sở hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
65 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Môi trường, Đất đai Cấp Huyện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.
66 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Môi trường, Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ
67 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Môi trường, Đất đai Cấp Huyện - Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Tài nguyên và Môi trường. - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
68 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Môi trường, Đất đai Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường
69 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Môi trường, Đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh UBND cấp huyện
70 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Chủ tịch UBND cấp huyện Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
71 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
72 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
73 Sát nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục đào tạo hủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
74 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
75 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo
76 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo;
77 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ(theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
78 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo
79 Đánh giá, xếp hoại “ Cộng đồng học tập” cấp xã Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Hội Khuyến học cấp huyện và các đơn vị liên quan.
80 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
81 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục đào tạo Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đến. Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đến.
82 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. hòng giáo dục và đào tạo; Cơ sở giáo dục.
83 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, HS tiểu học, THCS, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục đào tạo phòng giáo dục và đào tạo phòng giáo dục và đào tạo
84 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục đào tạo UBND huyện, thị xã, thành phố UBND huyện, thị xã, thành phố
85 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Giáo dục đào tạo Phòng giáo dục và đào tạo Trung tâm giáo dục thường xuyên
86 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trong trung học cơ sở Giáo dục đào tạo Phòng giáo dục và đào tạo Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi Đối tượng học bổ túc xin chuyển đến.
87 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Khoa học, công nghệ và Môi trường Cấp huyện Cấp huyện
88 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
89 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Bảo trợ xã hội UBND cấp huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
90 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
91 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
92 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội UBND cấp huyện UBND cấp huyện
93 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, phòng Lao động – TB&XH cấp huyện.
94 Xử lý đơn tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo Cấp Huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện, Trưởng phòng trực thuộc UBND cấp huyện, Ban tiếp công dân cấp huyện, Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
95 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Thanh tra huyện
96 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo Cấp Huyện - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
97 Tiếp công dân tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Ban tiếp công dân cấp huyện
98 Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 Dân tộc Phòng Dân tộc Phòng Dân tộc
99 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng LPG chai Kinh doanh khí Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
100 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
101 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng LPG chai Kinh doanh khí Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
102 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
103 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
104 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
105 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
106 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
107 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
108 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
109 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
110 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
111 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác Cấp huyện Cấp huyện
112 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác Cấp huyện Cấp huyện
113 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Kinh tế hợp tác Cấp huyện Cấp huyện
114 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Thủy lợi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
115 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thủy lợi Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
116 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). Thủy lợi Phòng Nôn nghiệp và phát triển nông thôn Phòng Nôn nghiệp và phát triển nông thôn
117 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). Thủy lợi Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
118 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp Thủy lợi UBND huyện cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện
119 Phục hồi danh dự Bồi thường nhà nước Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án
120 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại CQ trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước UBND cấp huyện cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án
121 Thủ tục đăng ký giá Thẩm định giá UBND cấp huyện UBND cấp huyện
122 Thủ tục kê khai giá Thẩm định giá UBND cấp huyện UBND cấp huyện
123 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản UBND cấp huyện UBND cấp huyện
124 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải thành lập dự án đầu tư Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
125 Quyết định thuê tài sản hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
126 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
127 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
128 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 31 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
129 Quyết định điều chuyển tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
130 Quyết định bán tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
131 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
132 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
133 Quyết định thanh lý tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
134 Quyết định tiêu hủy tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
135 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, hủy hoại Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
136 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
137 Mua quyển hóa đơn Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
138 Mua hóa đơn lẻ Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
139 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
140 Xác nhận bảng kê lâm sản Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm Chi cục Kiểm lâm
141 Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Chính quyền địa phương Chủ tịch UBND tỉnh UBND cấp huyện
142 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho gia đình Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
143 Thủ tục tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (Thủ tục hành chính đặc thù của tỉnh ban hành) Công chức, viên chức Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện
144 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản Cấp huyện Cấp huyện
145 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản Cấp huyện Cấp huyện
146 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
147 Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản Cấp huyện Cấp huyện
148 Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
149 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
150 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
151 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
152 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
153 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
154 Thủ tục cấp giấy đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
155 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
156 Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Lao động UBND cấp huyện UBND cấp huyện
157 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Lao động UBND cấp huyện UBND cấp huyện
158 Thủ tục thành lập hội Tổ chức hội Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động. Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động.
159 Công nhận ban vận động thành lập hội Tổ chức hội Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động. Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động.
160 Phê duyệt điều lệ Hội Tổ chức hội Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động. Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động.
161 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Tổ chức hội Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động. Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động.
162 Đổi tên Hội Tổ chức hội Chủ tịch UBND tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
163 Thủ tục hội tự giải thể Tổ chức hội Sở Nội vụ Sở Nội vụ
164 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Tổ chức hội Sở Nội vụ Sở Nội vụ
165 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức Quỹ Sở Nội vụ Sở Nội vụ
166 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Tổ chức Quỹ Sở Nội Vụ Sở Nội Vụ
167 Công nhận thay đổi bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Tổ chức Quỹ Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ
168 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung ) quỹ Tổ chức Quỹ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện
169 Cấp lại giấp phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức Quỹ Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh,
170 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Tổ chức Quỹ Sở Nội vụ Sở Nội vụ
171 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, quỹ Tổ chức Quỹ Sở Nội vụ Sở Nội vụ
172 Đổi tên quỹ Tổ chức Quỹ Sở Nội vụ Sở Nội vụ
173 Thủ tục quỹ tự giải thể Tổ chức Quỹ Sở Nội Vụ Sở Nội Vụ
174 Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Tổ chức Phi chính phủ Cấp huyện Phòng LĐTBXH
175 Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Tổ chức Phi chính phủ Cấp huyện Phòng LĐTBXH
176 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Huyện Phòng Nội vụ
177 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Huyện Phòng Nội vụ
178 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Huyện Phòng Nội vụ
179 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội UBND cấp huyện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
180 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
181 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc Phòng Dân tộc Phòng Dân tộc
182 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc Phòng Dân tộc Phòng Dân tộc
183 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực hẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố An toàn thực phẩm UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện.
184 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện UBND cấp huyện UBND cấp huyện
185 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện UBND cấp huyện Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện
186 Đăng ký thành lập hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
187 Đăng ký khi hợp tác xã chia Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
188 Đăng ký khi hợp tác xã tách Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
189 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
190 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
191 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
192 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
193 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
194 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
195 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
196 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
197 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
198 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
199 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
200 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng Hòa giải ở cơ sở Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Ủy ban nhân dân cấp huyện
201 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tất học tại cơ sở giáo dục Giáo dục đào tạo UBND huyện, thị xã, thành phố UBND huyện, thị xã, thành phố
202 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
203 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
204 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
205 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
206 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào Phòng Giáo dục và Đào
207 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
208 Sáp nhập, chi tách trường tiểu học Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
209 Giải thể trường tiểu học( theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
210 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
211 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
212 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
213 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
214 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
215 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
216 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
217 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Giáo dục đào tạo UBND huyện, thị xã, thành phố UBND huyện, thị xã, thành phố
218 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
219 Yêu cầu trợ giúp pháp lý tại Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý Hộ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
220 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh Lâm nghiệp Uỷ ban nhân dân cấp huyện Phòng có chức năng ở cấp huyện chủ trì thâm định, thiết kế.
221 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
222 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
223 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa UBND cấp huyện Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được phân cấp
224 Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa UBND cấp huyện Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được phân cấp.
225 Thủ tục công nhận lần đầu Văn hóa Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.
226 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện.
227 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện.
228 Thủ tục công nhận lần đầu Văn hóa UBND cấp huyện Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện
229 Thủ tục công nhận lại Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện
230 Thủ tục công nhận lần đầu Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện.
231 Thủ tục công nhận lại Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện
232 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện.
233 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện.
234 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Gia Đình Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hóa và Thông tin.
235 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Gia Đình Ủy ban nhân dân cấp huyện. Uỷ ban nhân dân cấp huyện
236 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Gia Đình Uỷ ban nhân dân cấp huyện Phòng Văn hóa và Thông tin
237 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Gia Đình Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hoá và Thông tin
238 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Gia Đình Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện.
239 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Gia Đình Uỷ ban nhân dân cấp huyện Phòng Văn hoá và Thông tin.
240 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Giáo dục đào tạo UBND huyện, thị xã, thành phố UBND huyện, thị xã, thành phố
241 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Giáo dục đào tạo UBND huyện, thị xã, thành phố Phòng Giáo dục và Đào tạo
242 Thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cấp Huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
243 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan quản lý quy hoạch cấp huyện.
244 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Thanh tra huyện
245 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Thuế Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân phường, thị trấn; Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.
246 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Lĩnh vực Chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch Covid 19 Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
247 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch Covid 19 Lĩnh vực Chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch Covid 19 Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
248 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp Cấp huyện Lao động - Thương binh và Xã hội
249 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động Cấp Huyện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.
250 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Lĩnh vực Thư viện Cấp Huyện Cấp Huyện
251 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Lĩnh vực Thư viện Cấp Huyện Cấp Huyện
252 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Lĩnh vực Thư viện Cấp Huyện Cấp Huyện
253 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) Môi trường, Đất đai Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường
254 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) Môi trường, Đất đai Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường
255 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Giáo dục mầm non Cấp huyện Cấp huyện
256 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Giáo dục mầm non Cấp huyện Cấp huyện
257 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Thủ tục không tiếp nhận tại 1 cửa huyện Cấp huyện Cấp huyện
258 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Môi trường, Đất đai Cấp huyện Cấp huyện
259 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Nuôi con nuôi Cấp Huyện Phòng tư pháp
260 Thẩm định thành lập tổ chức hành chính Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
261 Thẩm định thành lập tổ chức lại tổ chức hành chính Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
262 Thẩm định giải thể tổ chức hành chính Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
263 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội UBND cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ sở trợ giúp xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
264 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục đào tạo UBND huyện Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
265 Tuyển sinh trung học cơ sở Thủ tục không tiếp nhận tại 1 cửa huyện UBND huyện Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo
266 Xác định nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Lâm nghiệp UBND huyện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
267 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Hoạt động Xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
268 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Hoạt động Xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
269 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Hoạt động Xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
270 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Hoạt động Xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
271 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Hoạt động Xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
272 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Hoạt động Xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
273 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Môi trường, Đất đai Cấp huyện Sở Tài nguyên và Môi trường
274 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục đào tạo Ủy ban nhân dân cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo
275 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) Môi trường, Đất đai UBND huyện Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
276 Cấp giấy phép môi trường Môi trường UBND cấp huyện UBND cấp huyện
277 Cấp đổi giấy phép môi trường Môi trường UBND cấp huyện UBND cấp huyện
278 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Môi trường UBND cấp huyện UBND cấp huyện
279 Cấp lại giấy phép môi trường Môi trường UBND cấp huyện UBND cấp huyện
280 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
281 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
282 Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
283 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Giáo dục đào tạo Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
284 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Giáo dục đào tạo Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
285 Thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội