Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 286 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
2 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
3 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
4 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
5 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
6 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
7 Thủ tục giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ​- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, phòng Lao động – TB&XH cấp huyện.
8 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện
9 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện
11 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
12 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
13 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
14 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
15 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
16 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
17 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
18 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
19 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
20 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
21 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
22 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
23 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
24 Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
25 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
26 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông Internet Ủy ban nhân dân huyện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
27 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Viễn thông Internet Ủy ban nhân dân huyện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
28 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông Internet Ủy ban nhân dân huyện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
29 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông Internet Ủy ban nhân dân huyện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
30 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản UBND cấp huyện UBND cấp huyện
31 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản UBND cấp huyện UBND cấp huyện
32 Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ. Phòng Nội vụ.
33 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường THCS tư thục Giáo dục đào tạo hủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
34 Cấp giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
35 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
36 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
37 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Tư pháp
38 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.
39 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
40 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
41 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
42 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
43 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
44 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
45 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
46 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
47 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
48 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
49 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
50 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
51 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
52 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
53 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng UBND huyện Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện
54 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng UBND huyện Cơ quan quản lý quy hoạch huyện
55 Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Hạ tầng đô thị UBND huyện UBND huyện
56 Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Môi trường, Đất đai UBND cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
57 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
58 Thủ tục tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
59 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
60 Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
61 Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện khen thưởng thành tích theo đợt, chuyên đề Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
62 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
63 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản Phòng Văn hóa-Thông tin Phòng Văn hóa-Thông tin
64 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản Phòng Văn hóa-Thông tin Phòng Văn hóa-Thông tin
65 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
66 Cho phép trường trung học sơ sở hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
67 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Môi trường, Đất đai Cấp Huyện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.
68 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Môi trường, Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ
69 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Môi trường, Đất đai Cấp Huyện - Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Tài nguyên và Môi trường. - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
70 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Môi trường, Đất đai Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường
71 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Môi trường, Đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh UBND cấp huyện
72 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Chủ tịch UBND cấp huyện Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
73 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
74 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
75 Sát nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục đào tạo hủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
76 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
77 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo
78 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo;
79 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ(theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
80 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo
81 Đánh giá, xếp hoại “ Cộng đồng học tập” cấp xã Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Hội Khuyến học cấp huyện và các đơn vị liên quan.
82 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
83 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục đào tạo Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đến. Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đến.
84 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. hòng giáo dục và đào tạo; Cơ sở giáo dục.
85 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, HS tiểu học, THCS, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục đào tạo phòng giáo dục và đào tạo phòng giáo dục và đào tạo
86 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục đào tạo UBND huyện, thị xã, thành phố UBND huyện, thị xã, thành phố
87 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Giáo dục đào tạo Phòng giáo dục và đào tạo Trung tâm giáo dục thường xuyên
88 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trong trung học cơ sở Giáo dục đào tạo Phòng giáo dục và đào tạo Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi Đối tượng học bổ túc xin chuyển đến.
89 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Khoa học, công nghệ và Môi trường Cấp huyện Cấp huyện
90 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
91 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Bảo trợ xã hội UBND cấp huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
92 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
93 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
94 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội UBND cấp huyện UBND cấp huyện
95 Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện” Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện
96 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện
97 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, phòng Lao động – TB&XH cấp huyện.
98 Xử lý đơn tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo Cấp Huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện, Trưởng phòng trực thuộc UBND cấp huyện, Ban tiếp công dân cấp huyện, Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
99 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Thanh tra huyện
100 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo Cấp Huyện - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
101 Tiếp công dân tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Ban tiếp công dân cấp huyện
102 Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 Dân tộc Phòng Dân tộc Phòng Dân tộc
103 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng LPG chai Kinh doanh khí Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
104 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
105 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng LPG chai Kinh doanh khí Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
106 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
107 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
108 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
109 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
110 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
111 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
112 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
113 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
114 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
115 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác Cấp huyện Cấp huyện
116 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác Cấp huyện Cấp huyện
117 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Kinh tế hợp tác Cấp huyện Cấp huyện
118 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Thủy lợi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
119 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thủy lợi Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
120 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). Thủy lợi Phòng Nôn nghiệp và phát triển nông thôn Phòng Nôn nghiệp và phát triển nông thôn
121 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). Thủy lợi Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
122 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp Thủy lợi UBND huyện cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện
123 Phục hồi danh dự Bồi thường nhà nước Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án
124 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại CQ trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước UBND cấp huyện cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án
125 Thủ tục đăng ký giá Thẩm định giá UBND cấp huyện UBND cấp huyện
126 Thủ tục kê khai giá Thẩm định giá UBND cấp huyện UBND cấp huyện
127 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản UBND cấp huyện UBND cấp huyện
128 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải thành lập dự án đầu tư Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
129 Quyết định thuê tài sản hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
130 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
131 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
132 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 31 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
133 Quyết định điều chuyển tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
134 Quyết định bán tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
135 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
136 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
137 Quyết định thanh lý tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
138 Quyết định tiêu hủy tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
139 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, hủy hoại Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
140 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
141 Mua quyển hóa đơn Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
142 Mua hóa đơn lẻ Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
143 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
144 Xác nhận bảng kê lâm sản Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm Chi cục Kiểm lâm
145 Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Chính quyền địa phương Chủ tịch UBND tỉnh UBND cấp huyện
146 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho gia đình Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
147 Thủ tục tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (Thủ tục hành chính đặc thù của tỉnh ban hành) Công chức, viên chức Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện
148 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản Cấp huyện Cấp huyện
149 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản Cấp huyện Cấp huyện
150 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
151 Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản Cấp huyện Cấp huyện
152 Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
153 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
154 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
155 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
156 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
157 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
158 Thủ tục cấp giấy đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
159 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
160 Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Lao động UBND cấp huyện UBND cấp huyện
161 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Lao động UBND cấp huyện UBND cấp huyện
162 Thủ tục thành lập hội Tổ chức hội Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động. Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động.
163 Công nhận ban vận động thành lập hội Tổ chức hội Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động. Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động.
164 Phê duyệt điều lệ Hội Tổ chức hội Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động. Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động.
165 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Tổ chức hội Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động. Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động.
166 Đổi tên Hội Tổ chức hội Chủ tịch UBND tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
167 Thủ tục hội tự giải thể Tổ chức hội Sở Nội vụ Sở Nội vụ
168 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Tổ chức hội Sở Nội vụ Sở Nội vụ
169 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức Quỹ Sở Nội vụ Sở Nội vụ
170 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Tổ chức Quỹ Sở Nội Vụ Sở Nội Vụ
171 Công nhận thay đổi bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Tổ chức Quỹ Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ
172 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung ) quỹ Tổ chức Quỹ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện
173 Cấp lại giấp phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức Quỹ Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh,
174 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Tổ chức Quỹ Sở Nội vụ Sở Nội vụ
175 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, quỹ Tổ chức Quỹ Sở Nội vụ Sở Nội vụ
176 Đổi tên quỹ Tổ chức Quỹ Sở Nội vụ Sở Nội vụ
177 Thủ tục quỹ tự giải thể Tổ chức Quỹ Sở Nội Vụ Sở Nội Vụ
178 Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Tổ chức Phi chính phủ Cấp huyện Phòng LĐTBXH
179 Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Tổ chức Phi chính phủ Cấp huyện Phòng LĐTBXH
180 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nội vụ.
181 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nội vụ.
182 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nội vụ.
183 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội UBND cấp huyện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
184 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
185 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc Phòng Dân tộc Phòng Dân tộc
186 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc Phòng Dân tộc Phòng Dân tộc
187 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực hẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố An toàn thực phẩm UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện.
188 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện UBND cấp huyện UBND cấp huyện
189 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện UBND cấp huyện Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện
190 Đăng ký thành lập hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
191 Đăng ký khi hợp tác xã chia Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
192 Đăng ký khi hợp tác xã tách Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
193 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
194 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
195 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
196 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
197 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
198 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
199 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
200 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
201 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
202 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
203 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
204 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng Hòa giải ở cơ sở Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Ủy ban nhân dân cấp huyện
205 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tất học tại cơ sở giáo dục Giáo dục đào tạo UBND huyện, thị xã, thành phố UBND huyện, thị xã, thành phố
206 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
207 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
208 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
209 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
210 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào Phòng Giáo dục và Đào
211 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
212 Sáp nhập, chi tách trường tiểu học Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
213 Giải thể trường tiểu học( theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
214 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
215 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
216 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
217 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
218 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
219 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
220 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
221 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Giáo dục đào tạo UBND huyện, thị xã, thành phố UBND huyện, thị xã, thành phố
222 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
223 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh Lâm nghiệp Uỷ ban nhân dân cấp huyện Phòng có chức năng ở cấp huyện chủ trì thâm định, thiết kế.
224 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
225 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
226 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa UBND cấp huyện Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được phân cấp
227 Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa UBND cấp huyện Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được phân cấp.
228 Thủ tục công nhận lần đầu Văn hóa Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.
229 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện.
230 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện.
231 Thủ tục công nhận lần đầu Văn hóa UBND cấp huyện Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện
232 Thủ tục công nhận lại Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện
233 Thủ tục công nhận lần đầu Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện.
234 Thủ tục công nhận lại Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện
235 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện.
236 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện.
237 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Gia Đình Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hóa và Thông tin.
238 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Gia Đình Ủy ban nhân dân cấp huyện. Uỷ ban nhân dân cấp huyện
239 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Gia Đình Uỷ ban nhân dân cấp huyện Phòng Văn hóa và Thông tin
240 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Gia Đình Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hoá và Thông tin
241 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Gia Đình Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện.
242 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Gia Đình Uỷ ban nhân dân cấp huyện Phòng Văn hoá và Thông tin.
243 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Giáo dục đào tạo UBND huyện, thị xã, thành phố UBND huyện, thị xã, thành phố
244 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Giáo dục đào tạo UBND huyện, thị xã, thành phố Phòng Giáo dục và Đào tạo
245 Thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cấp Huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
246 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan quản lý quy hoạch cấp huyện.
247 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Thanh tra huyện
248 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Thuế Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân phường, thị trấn; Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.
249 Hỗ trợ người lao động tạm hõan thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid 19 Lĩnh vực Chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch Covid 19 Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
250 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch Covid 19 Lĩnh vực Chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch Covid 19 Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
251 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp Cấp huyện Lao động - Thương binh và Xã hội
252 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động Cấp Huyện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.
253 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Lĩnh vực Thư viện Cấp Huyện Cấp Huyện
254 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Lĩnh vực Thư viện Cấp Huyện Cấp Huyện
255 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Lĩnh vực Thư viện Cấp Huyện Cấp Huyện
256 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) Môi trường, Đất đai Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường
257 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) Môi trường, Đất đai Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường
258 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Giáo dục mầm non Cấp huyện Cấp huyện
259 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Giáo dục mầm non Cấp huyện Cấp huyện
260 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Thủ tục không tiếp nhận tại 1 cửa huyện Cấp huyện Cấp huyện
261 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Môi trường, Đất đai Cấp huyện Cấp huyện
262 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Nuôi con nuôi Cấp Huyện Phòng tư pháp
263 Thẩm định thành lập tổ chức hành chính Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
264 Thẩm định thành lập tổ chức lại tổ chức hành chính Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
265 Thẩm định giải thể tổ chức hành chính Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
266 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Bảo trợ xã hội UBND cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ sở trợ giúp xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
267 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục đào tạo UBND huyện Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
268 Tuyển sinh trung học cơ sở Thủ tục không tiếp nhận tại 1 cửa huyện UBND huyện Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo
269 Xác định nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Lâm nghiệp UBND huyện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
270 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Hoạt động Xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
271 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Hoạt động Xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
272 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Hoạt động Xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
273 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Hoạt động Xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
274 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Hoạt động Xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
275 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Hoạt động Xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
276 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Môi trường, Đất đai Cấp huyện Sở Tài nguyên và Môi trường
277 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục đào tạo Ủy ban nhân dân cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo
278 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) Môi trường, Đất đai UBND huyện Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
279 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng Cơ quan nhà nước có liên quan Cơ quan nhà nước có liên quan
280 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng Cơ quan nhà nước có liên quan Cơ quan nhà nước có liên quan
281 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng chống tham nhũng Cơ quan nhà nước có liên quan Cơ quan nhà nước có liên quan
282 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng chống tham nhũng Cơ quan nhà nước có liên quan Cơ quan nhà nước có liên quan
283 Cấp giấy phép môi trường Môi trường UBND cấp huyện UBND cấp huyện
284 Cấp đổi giấy phép môi trường Môi trường UBND cấp huyện UBND cấp huyện
285 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trườn Môi trường UBND cấp huyện UBND cấp huyện
286 Cấp lại giấy phép môi trường Môi trường UBND cấp huyện UBND cấp huyện