Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 301 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
2 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
3 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
4 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
5 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
6 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
7 Thủ tục giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ​- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, phòng Lao động – TB&XH cấp huyện.
8 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện
9 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện
11 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
12 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
13 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
14 Cấp bản sao từ sổ gốc Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
15 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
16 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
17 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
18 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
19 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
20 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
21 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
22 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
23 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu Công thương Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
24 Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu Công thương Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
25 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
26 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông Internet Ủy ban nhân dân huyện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
27 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Viễn thông Internet Ủy ban nhân dân huyện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
28 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông Internet Ủy ban nhân dân huyện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
29 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông Internet Ủy ban nhân dân huyện Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
30 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản UBND cấp huyện UBND cấp huyện
31 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản UBND cấp huyện UBND cấp huyện
32 Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ. Phòng Nội vụ.
33 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường THCS tư thục Giáo dục đào tạo hủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
34 Cấp giấy phép bán lẻ rượu Công thương Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
35 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
36 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
37 Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng, tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất đã có Giấy Chứng nhận Môi trường, Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ
38 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Tư pháp
39 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.
40 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
41 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
42 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
43 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
44 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
45 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
46 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
47 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
48 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
49 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
50 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
51 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
52 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
53 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
54 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Xây dựng UBND cấp huyện UBND cấp huyện
55 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng UBND huyện Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện
56 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Xây dựng UBND cấp huyện UBND cấp huyện
57 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng Xây dựng UBND cấp huyện UBND cấp huyện
58 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng Xây dựng UBND cấp huyện UBND cấp huyện
59 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng UBND cấp huyện UBND cấp huyện
60 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Xây dựng UBND cấp huyện UBND cấp huyện
61 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng UBND huyện Cơ quan quản lý quy hoạch huyện
62 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch cho dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Xây dựng UBND cấp huyện UBND cấp huyện
63 Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Hạ tầng đô thị UBND huyện UBND huyện
64 Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Môi trường, Đất đai UBND cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
65 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Môi trường, Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
66 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Môi trường, Đất đai UBND cấp huyện. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
67 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
68 Thủ tục tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
69 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
70 Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
71 Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện khen thưởng thành tích theo đợt, chuyên đề Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
72 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
73 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản Phòng Văn hóa-Thông tin Phòng Văn hóa-Thông tin
74 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản Phòng Văn hóa-Thông tin Phòng Văn hóa-Thông tin
75 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
76 Cho phép trường trung học sơ sở hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
77 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Môi trường, Đất đai Cấp Huyện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.
78 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Môi trường, Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ
79 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Môi trường, Đất đai Cấp Huyện - Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Tài nguyên và Môi trường. - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
80 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Môi trường, Đất đai Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường
81 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Môi trường, Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ
82 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Môi trường, Đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
83 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ) Môi trường, Đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
84 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Môi trường, Đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
85 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Môi trường, Đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
86 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Môi trường, Đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
87 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Môi trường, Đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
88 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Môi trường, Đất đai UBND cấp huyện. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
89 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Môi trường, Đất đai Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh UBND cấp huyện
90 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Môi trường, Đất đai UBND cấp huyện Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
91 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Môi trường, Đất đai UBND cấp huyện. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
92 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Môi trường, Đất đai UBND cấp huyện. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.
93 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Môi trường, Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ
94 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Môi trường, Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ
95 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án, chia tách, hợp nhất hoặc phân chi quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp. Môi trường, Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ
96 Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Môi trường, Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ
97 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất Môi trường, Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ
98 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Môi trường, Đất đai Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ
99 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Môi trường, Đất đai Cấp Huyện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
100 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lao động - Thương binh và Xã hội Chủ tịch UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
101 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
102 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
103 Sát nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục đào tạo hủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
104 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
105 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo
106 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo;
107 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ(theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
108 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục đào tạo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo
109 Đánh giá, xếp hoại “ Cộng đồng học tập” cấp xã Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Hội Khuyến học cấp huyện và các đơn vị liên quan.
110 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo
111 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục đào tạo Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đến. Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đến.
112 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. hòng giáo dục và đào tạo; Cơ sở giáo dục.
113 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, HS tiểu học, THCS, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục đào tạo phòng giáo dục và đào tạo phòng giáo dục và đào tạo
114 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục đào tạo UBND huyện, thị xã, thành phố UBND huyện, thị xã, thành phố
115 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Giáo dục đào tạo Phòng giáo dục và đào tạo Trung tâm giáo dục thường xuyên
116 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trong trung học cơ sở Giáo dục đào tạo Phòng giáo dục và đào tạo Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi Đối tượng học bổ túc xin chuyển đến.
117 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Khoa học, công nghệ và Môi trường Cấp huyện Cấp huyện
118 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
119 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Lao động - Thương binh và Xã hội UBND cấp huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
120 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
121 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Lao động - Thương binh và Xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
122 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Lao động - Thương binh và Xã hội UBND cấp huyện UBND cấp huyện
123 Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện” Lao động - Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện
124 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Lao động - Thương binh và Xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện
125 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, phòng Lao động – TB&XH cấp huyện.
126 Xử lý đơn tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo Cấp Huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện, Trưởng phòng trực thuộc UBND cấp huyện, Ban tiếp công dân cấp huyện, Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
127 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Thanh tra huyện
128 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo Cấp Huyện - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
129 Tiếp công dân tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Ban tiếp công dân cấp huyện
130 Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 Dân tộc Phòng Dân tộc Phòng Dân tộc
131 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng LPG chai Kinh doanh khí Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
132 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
133 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng LPG chai Kinh doanh khí Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
134 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
135 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
136 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
137 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
138 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
139 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
140 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
141 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
142 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Nội vụ.
143 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác Cấp huyện Cấp huyện
144 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác Cấp huyện Cấp huyện
145 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Kinh tế hợp tác Cấp huyện Cấp huyện
146 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Thủy lợi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
147 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thủy lợi Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
148 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). Thủy lợi Phòng Nôn nghiệp và phát triển nông thôn Phòng Nôn nghiệp và phát triển nông thôn
149 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). Thủy lợi Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
150 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp Thủy lợi UBND huyện cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện
151 Phục hồi danh dự Bồi thương nhà nước Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án
152 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại CQ trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thương nhà nước UBND cấp huyện cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án
153 Thủ tục đăng ký giá Thẩm định giá UBND cấp huyện UBND cấp huyện
154 Thủ tục kê khai giá Thẩm định giá UBND cấp huyện UBND cấp huyện
155 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản UBND cấp huyện UBND cấp huyện
156 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường Cấp Huyện Cấp Huyện
157 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải thành lập dự án đầu tư Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
158 Quyết định thuê tài sản hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
159 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
160 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
161 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 31 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
162 Quyết định điều chuyển tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
163 Quyết định bán tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
164 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
165 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
166 Quyết định thanh lý tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
167 Quyết định tiêu hủy tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
168 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, hủy hoại Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
169 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
170 Mua quyển hóa đơn Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
171 Mua hóa đơn lẻ Công sản Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
172 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương Phòng Kinh tế-Hạ tầng Phòng Kinh tế-Hạ tầng
173 Xác nhận bảng kê lâm sản Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm Chi cục Kiểm lâm
174 Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Chính quyền địa phương Chủ tịch UBND tỉnh UBND cấp huyện
175 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho gia đình Thi đua, khen thưởng Phòng Nội vụ Phòng Nội vụ
176 Thủ tục tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn (Thủ tục hành chính đặc thù của tỉnh ban hành) Công chức, viên chức Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện
177 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản Cấp huyện Cấp huyện
178 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản Cấp huyện Cấp huyện
179 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
180 Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản Cấp huyện Cấp huyện
181 Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
182 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
183 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
184 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
185 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
186 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
187 Thủ tục cấp giấy đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
188 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế hạ tầng
189 Thủ tục thành lập hội Tổ chức phi chính phủ Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động. Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động.
190 Công nhận ban vận động thành lập hội Tổ chức phi chính phủ Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động. Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động.
191 Phê duyệt điều lệ Hội Tổ chức phi chính phủ Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động. Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động.
192 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Tổ chức phi chính phủ Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động. Sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động.
193 Đổi tên Hội Tổ chức phi chính phủ Chủ tịch UBND tỉnh Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
194 Thủ tục hội tự giải thể Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Sở Nội vụ
195 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Sở Nội vụ
196 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Sở Nội vụ
197 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Tổ chức phi chính phủ Sở Nội Vụ Sở Nội Vụ
198 Công nhận thay đổi bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Tổ chức phi chính phủ Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Nội vụ
199 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung ) quỹ Tổ chức phi chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện
200 Cấp lại giấp phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức phi chính phủ Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh,
201 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Sở Nội vụ
202 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, quỹ Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Sở Nội vụ
203 Đổi tên quỹ Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Sở Nội vụ
204 Thủ tục quỹ tự giải thể Tổ chức phi chính phủ Sở Nội Vụ Sở Nội Vụ
205 Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện Phòng LĐTBXH
206 Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Tổ chức phi chính phủ Cấp huyện Phòng LĐTBXH
207 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nội vụ.
208 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nội vụ.
209 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nội vụ.
210 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Lao động - Thương binh và Xã hội UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp xã; phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện
211 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Lao động - Thương binh và Xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
212 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc Phòng Dân tộc Phòng Dân tộc
213 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc Phòng Dân tộc Phòng Dân tộc
214 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực hẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố An toàn thực phẩm UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện.
215 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Công thương UBND cấp huyện UBND cấp huyện
216 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Công thương UBND cấp huyện Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện
217 Đăng ký thành lập hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
218 Đăng ký khi hợp tác xã chia Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
219 Đăng ký khi hợp tác xã tách Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
220 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
221 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
222 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
223 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
224 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
225 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
226 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
227 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
228 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
229 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
230 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện
231 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng Hòa giải ở cơ sở Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Ủy ban nhân dân cấp huyện
232 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tất học tại cơ sở giáo dục Giáo dục đào tạo UBND huyện, thị xã, thành phố UBND huyện, thị xã, thành phố
233 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
234 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
235 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
236 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
237 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào Phòng Giáo dục và Đào
238 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
239 Sáp nhập, chi tách trường tiểu học Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
240 Giải thể trường tiểu học( theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
241 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
242 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
243 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
244 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo.
245 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
246 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
247 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục đào tạo UBND cấp huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo.
248 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Giáo dục đào tạo UBND huyện, thị xã, thành phố UBND huyện, thị xã, thành phố
249 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
250 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh Lâm nghiệp Uỷ ban nhân dân cấp huyện Phòng có chức năng ở cấp huyện chủ trì thâm định, thiết kế.
251 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
252 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Tư pháp Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp
253 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa UBND cấp huyện Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được phân cấp
254 Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa UBND cấp huyện Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được phân cấp.
255 Thủ tục công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" Văn hóa Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.
256 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện.
257 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện.
258 Thủ tục công nhận lần đầu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" Văn hóa UBND cấp huyện Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện
259 Thủ tục công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện
260 Thủ tục công nhận lần đầu "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện.
261 Thủ tục công nhận lại "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện
262 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện.
263 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện.
264 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện
265 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hóa và Thông tin.
266 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Uỷ ban nhân dân cấp huyện
267 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Văn hóa Uỷ ban nhân dân cấp huyện Phòng Văn hóa và Thông tin
268 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phòng Văn hoá và Thông tin
269 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện.
270 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Văn hóa Uỷ ban nhân dân cấp huyện Phòng Văn hoá và Thông tin.
271 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Giáo dục nghề nghiệp UBND huyện Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
272 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Giáo dục đào tạo UBND huyện, thị xã, thành phố UBND huyện, thị xã, thành phố
273 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Giáo dục đào tạo UBND huyện, thị xã, thành phố Phòng Giáo dục và Đào tạo
274 Thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
275 Thủ tục Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Lao động - Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
276 Thủ tục Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lao động - Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
277 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan quản lý quy hoạch cấp huyện.
278 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Thanh tra huyện
279 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Thuế Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân phường, thị trấn; Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.
280 Hỗ trợ người lao động tạm hõan thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid 19 Lĩnh vực Chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch Covid 19 Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
281 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch Covid 19 Lĩnh vực Chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch Covid 19 Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
282 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp huyện Lao động - Thương binh và Xã hội
283 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Huyện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.
284 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Lĩnh vực Thư viện Cấp Huyện Cấp Huyện
285 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Lĩnh vực Thư viện Cấp Huyện Cấp Huyện
286 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Lĩnh vực Thư viện Cấp Huyện Cấp Huyện
287 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) Môi trường, Đất đai Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường
288 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) Môi trường, Đất đai Cấp Huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường
289 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Giáo dục mầm non Cấp huyện Cấp huyện
290 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Giáo dục mầm non Cấp huyện Cấp huyện
291 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Thủ tục không tiếp nhận tại 1 cửa huyện Cấp huyện Cấp huyện
292 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Môi trường, Đất đai Cấp huyện Cấp huyện
293 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư pháp Cấp Huyện Phòng tư pháp
294 Thẩm định thành lập tổ chức hành chính Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
295 Thẩm định thành lập tổ chức lại tổ chức hành chính Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
296 Thẩm định giải thể tổ chức hành chính Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
297 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh Môi trường, Đất đai Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
298 Kê khai tài sản thu nhập Phòng, chống tham nhũng Cấp huyện Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước
299 Xác minh tài sản, thu nhập An toàn thực phẩm Cấp huyện Doanh nghiệp nhà nước, Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Cơ quan có thẩm quyền:Không có thông tin
300 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng Cấp huyện Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước
301 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng Cấp huyện Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước