Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 3 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng UBND cấp huyện Cơ quan quản lý quy hoạch huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
2 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng UBND cấp huyện Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
3 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng UBND huyện Cơ quan quản lý quy hoạch huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai