Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 11 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa UBND cấp huyện Phòng Văn hoá - thông tin
2 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Văn hóa UBND cấp huyện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
3 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa UBND cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
4 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
5 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
6 Thủ tục công nhận lại Văn hóa UBND cấp huyện Phòng Văn hóa - Thông tin, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
7 Thủ tục công nhận lần đầu Văn hóa UBND cấp huyện Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
8 Thủ tục công nhận lại Văn hóa UBND cấp huyện Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
9 Thủ tục công nhận lần đầu Văn hóa UBND cấp huyện Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
10 Thủ tục công nhận lần đầu Văn hóa UBND cấp huyện Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
11 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện.