Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 15 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Quyết định thanh lý tài sản công Công sản Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Sở Tài chính - tỉnh Gia Lai
2 Quyết định tiêu hủy tài sản công Công sản Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Sở Tài chính - tỉnh Gia Lai
3 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, hủy hoạii Công sản Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Sở Tài chính - tỉnh Gia Lai
4 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Công sản Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Sở Tài chính - tỉnh Gia Lai
5 Mua quyển hóa đơn Công sản Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Sở Tài chính - tỉnh Gia Lai
6 Mua hóa đơn lẻ Công sản Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Sở Tài chính - tỉnh Gia Lai
7 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Công sản Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Sở Tài chính - tỉnh Gia Lai
8 Quyết định thuê tài sản hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Công sản Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Sở Tài chính - tỉnh Gia Lai
9 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Công sản Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Sở Tài chính - tỉnh Gia Lai, Phòng Tài chính -Kế hoạch
10 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Công sản Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Phòng Tài chính - kế hoạch, Sở Tài chính - tỉnh Gia Lai
11 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Công sản Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Sở Tài chính - tỉnh Gia Lai
12 Quyết định điều chuyển tài sản công Công sản Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Sở Tài chính - tỉnh Gia Lai
13 Quyết định bán tài sản công Công sản Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Sở Tài chính - tỉnh Gia Lai
14 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ Công sản Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Sở Tài chính - tỉnh Gia Lai
15 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Công sản Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Sở Tài chính - tỉnh Gia Lai