Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 7 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Công nhận ban vận động thành lập hội Tổ chức hội UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2 Thủ tục thành lập hội Tổ chức hội UBND cấp huyện Sở Nội vụ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3 Phê duyệt điều lệ Hội Tổ chức hội UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
4 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Tổ chức hội UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
5 Đổi tên Hội Tổ chức hội UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
6 Thủ tục hội tự giải thể Tổ chức hội UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
7 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Tổ chức hội UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện