Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 5 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Xử lý đơn tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo UBND cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện, Trưởng phòng trực thuộc UBND cấp huyện, Ban tiếp công dân cấp huyện, Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
2 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo UBND cấp huyện Thanh tra huyện
3 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo UBND cấp huyện Thanh tra huyện
4 Tiếp công dân tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo UBND cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
5 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Khiếu nại tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Thanh tra huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai