Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 1 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Hạ tầng đô thị UBND cấp huyện Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai