Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 9 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước UBND cấp huyện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
2 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước UBND cấp huyện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước UBND cấp huyện Phòng Kinh tế-Hạ tầng
4 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước UBND cấp huyện Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
5 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước UBND cấp huyện Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
6 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước UBND cấp huyện Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
7 Cấp giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước UBND cấp huyện Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
8 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước UBND cấp huyện Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
9 Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước UBND cấp huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai