Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 1 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Hỗ trợ dự án liên kết Kinh tế hợp tác UBND cấp huyện Cấp huyện