Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 4 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Cấp giấy phép môi trường Môi trường UBND cấp huyện Phòng Tài nguyên Môi trường
2 Cấp đổi giấy phép môi trường Môi trường UBND cấp huyện Phòng Tài nguyên và môi trường
3 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Môi trường UBND cấp huyện Phòng Tài nguyên và môi trường
4 Cấp lại giấy phép môi trường Môi trường UBND cấp huyện Phòng Tài nguyên Môi trường