Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 3 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Lao động UBND cấp huyện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Gia Lai, Phòng Lao động thương binh và xã hội
2 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Lao động UBND cấp huyện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
3 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động UBND cấp huyện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.