Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 8 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua, khen thưởng UBND cấp huyện Phòng Nội vụ.
2 Thủ tục tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến Thi đua, khen thưởng UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
3 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Thi đua, khen thưởng UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
4 Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến Thi đua, khen thưởng UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
5 Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện khen thưởng thành tích theo đợt, chuyên đề Thi đua, khen thưởng UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua, khen thưởng UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
7 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua, khen thưởng UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
8 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho gia đình Thi đua, khen thưởng UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai