Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 4 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông Internet UBND cấp huyện Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
2 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông Internet UBND cấp huyện Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
3 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông Internet UBND cấp huyện Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Viễn thông Internet UBND cấp huyện Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp Huyện