Chi tiết thủ tục: Thẩm định giải thể tổ chức hành chính

Lĩnh vựcTổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Thẩm quyền giải quyếtCấp Huyện
Cơ quan thực hiệnỦy ban nhân dân cấp Huyện
Đối tượng thực hiệnTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cách thức thực hiệnCơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua hệ thống bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng.
Trình tự thực hiện- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể tổ chức hành chính gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Bước 2: Công chức chuyên trách của cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.
- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.
- Bước 4: Văn bản thẩm định.
Thời gian giải quyếtTrong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
Kết quả thực hiệnVăn bản thẩm định
Yêu cầu
Căn cứ pháp lý
Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ.
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 + Đề án giải thể tổ chức hành chính. Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Tờ trình giải thể tổ chức hành chính. Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Các văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có). Bản chính: 1
Bản sao: 0