Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 3 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
2 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
3 Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai