Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 3 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí UBND huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
2 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí UBND cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
3 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng LPG chai Kinh doanh khí UBND cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai