Chi tiết thủ tục: Công bố mở cảng cá loại 3

Lĩnh vựcThủy sản
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnỦy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
Đối tượng thực hiệnTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cách thức thực hiện-Trực tiếp 02 (Ngày)
- Trực tiếp 06 (Ngày làm việc)
- Trực tuyến 02 (Ngày)
- Trực tuyến 06 (Ngày làm việc)
- Dịch vụ bưu chính 06 (Ngày làm việc)
- Dịch vụ bưu chính 02 (Ngày)
Trình tự thực hiệna) Tổ chức quản lý cảng cá gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức quản lý cảng cá đến nộp hồ sơ;
c) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo tổ chức quản lý cảng cá biết để bổ sung;
d) Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công bố mở cảng cá theo Mẫu số 10.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Trường hợp không công bố mở cảng cá, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
đ) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá được ban hành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thời gian giải quyết- Trực tiếp 02 (Ngày) b) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá được ban hành, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. - Trực tiếp 06 (Ngày làm việc) a) Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công bố mở cảng cá; - Trực tuyến 02 (Ngày) b) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá được ban hành, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. - Trực tuyến 06 (Ngày làm việc) a) Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công bố mở cảng cá; - Dịch vụ bưu chính 06 (Ngày làm việc) a) Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công bố mở cảng cá; - Dịch vụ bưu chính 02 (Ngày) b) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá được ban hành, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Lệ phí
Kết quả thực hiệnQuyết định công bố mở cảng cá
Yêu cầuKhông có thông tin
Căn cứ pháp lýLuật 18/2017/QH14 Luật 18/2017/QH14 2017-11-21
26/2019/NĐ-CP Nghị định 26/2019/NĐ-CP 2019-03-08 Chính phủ
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
a) Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu số 09.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 1 0 Mẫu số 09.docx
b) Văn bản cho phép đầu tư xây dựng cảng cá; 0 1  
c) Nội quy, phương án khai thác cảng cá của cảng cá (bản chụp); 0 1  
d) Quyết định thành lập Tổ chức quản lý cảng cá (bản chụp); 0 1  
đ) Biên bản nghiệm thu công trình cảng cá đã hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công; 0 1  
e) Thông báo hàng hải về luồng của cảng và vùng nước trước cầu cảng; 0 1  
g) Văn bản kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; 0 1  
h) Văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy 0 1