Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 9 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Công nhận thay đổi bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Tổ chức Quỹ UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
2 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung ) quỹ Tổ chức Quỹ UBND cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
3 Cấp lại giấp phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức Quỹ UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
4 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Tổ chức Quỹ UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
5 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, quỹ Tổ chức Quỹ UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
6 Đổi tên quỹ Tổ chức Quỹ UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
7 Thủ tục quỹ tự giải thể Tổ chức Quỹ UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
8 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức Quỹ UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
9 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Tổ chức Quỹ UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện