Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 3 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Lâm nghiệp UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh Lâm nghiệp UBND cấp huyện Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
3 Xác định nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Lâm nghiệp UBND cấp huyện UBND cấp huyện