Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 4 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Người có công Sở Lao động-Thương binh và Xã hội - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, phòng Lao động – TB&XH cấp huyện.
2 Thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng Người có công Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ​- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – TB&XH. - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, phòng Lao động – TB&XH cấp huyện.
4 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội