Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 2 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp xã - Tỉnh Gia Lai
2 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp xã - Tỉnh Gia Lai