Danh sách tất cả thủ tục hành chính

Tổng cộng có: 6 thủ tục

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập UBND cấp huyện Phòng Nội vụ
2 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập UBND cấp huyện Phòng Nội vụ
3 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập UBND cấp huyện Phòng Nội vụ
4 Thẩm định thành lập tổ chức hành chính Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
5 Thẩm định thành lập lại tổ chức hành chính Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
6 Thẩm định giải thể tổ chức hành chính Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện