Chi tiết thủ tục: Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Lĩnh vựcThi đua, khen thưởng
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnPhòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tỉnh Gia Lai
Đối tượng thực hiệnCông dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức,
Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Trình tự thực hiện
Bước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị trực thuộc.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.
Thời gian giải quyếtPhòng Nội vụ thẩm định hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí
Kết quả thực hiệnQuyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
Yêu cầuChủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng
Căn cứ pháp lý- 15/2003/QH11 Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen thưởng 2003-11-26
- 47/2005/QH11 Luật 47/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2005-06-14
- 39/2013/QH13 Luật 39/2013/QH13 2013-11-16
- 91/2017/NĐ-CP Nghị định 91/2017/NĐ-CP 2017-07-31 Chính phủ
- 08/2017/TT-BNV Thông tư 08/2017/TT-BNV 2017-10-27
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp trình khen thưởng 1 0  
Văn bản đề nghị (kèm theo danh sách các các nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của cấp trình khen. 1 0  
Báo cáo thành tích của các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, trong báo cáo thành tích phải nêu rõ nội dung phát minh, sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học, công nghệ, sáng tác hoặc sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực 1 0  
Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua 1 0  
Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong trường hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. 1 0