Chi tiết thủ tục: Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Lĩnh vựcMôi trường, Đất đai
Thẩm quyền giải quyếtUBND cấp huyện
Cơ quan thực hiệnVăn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Đối tượng thực hiệnTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND tỉnh. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.
Trình tự thực hiện- Người được Nhà nước giao quản lý đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ .
- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc:

+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

+ Cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).
Thời gian giải quyếtKhông quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sứ dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sứ dụng đât có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. - Đối với các xã thuộc Khu vực II, III theo quyết định số 582/QĐ-TTG ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phú về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày
Lệ phí
Kết quả thực hiệnGhi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Yêu cầu
Căn cứ pháp lý- Nghị định 01/2017/NĐ-CP; Ngày ban hành: 2017-01-06; Cơ quan ban hành: Chính phủ
- Luật 45/2013/QH13; Ngày ban hành: 2014-01-02
- Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Ngày ban hành: 2014-05-15; Cơ quan ban hành: Chính phủ
- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT; Ngày ban hành: 2014-05-19; Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK; 1 0 Mẫu 4a đơn DKQSĐ
+ Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất kèm theo Đơn đăng ký (mẫu 04b/ĐK) 1 0 Mẫu số 04b.doc-danh sach.doc
+ Danh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý kèm theo Đơn đăng ký (mẫu 04c/Đk) 1 0 Mẫu số 04c.doc Danhsach cac thua dat.doc
- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý (nếu có); 1 0  
- Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (nếu có). 1 0